fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Business Drive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 112. fszt. 1. 
Cégjegyzékszám: 01-09-344933
Adószám: 26789639-1-42

 1. Általános tájékoztatás
  1. Társaságunk tevékenysége során személyes adatokat kezel a társaságunkkal kapcsolatba kerülő, illetve a szolgáltatását igénybe vevő érintettektől (a továbbiakban Érintettek).
  2. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Érintettek társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
  3. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
   • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,
   • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
   • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
   • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  4. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
  5. A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Társaság bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.
 2. Adatkezelés jogalapja
  1. Az adatszolgáltatás önkéntes.
  2. A megadott adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:
   1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
   2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
   3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
   4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
 3. Gyűjtött adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

  Az alábbiakban részletesen rögzítettük az Érintettekről gyűjtött és felhasznált személyes adatok kategóriáit, valamint az egyes adatkezelések célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát.

  A Társaságunk birtokába kerülő személyes adatok vagy közvetlenül az Érintettől származnak, vagy pedig más szervezet által kerül továbbításra társaságunk részére az Érintett hozzájárulása alapján. Az adatok elsősorban emailben, Facebook-on vagy LinkedIn-en keresztül vagy névjegykártya útján kerülnek Társaságunk birtokába.

  1. Regisztrációs adatok (szerződéskötés)

   A társaságunk által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálni szükséges társaságunk weblapján elektronikusan vagy papír alapon offline.

   A regisztráció során az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   név   ·      Érintett azonosítása ·      Szerződés létrehozása, teljesítése Az üzleti kapcsolat megszűnéséről való tudomásszerzést követő 3 évvel kerül sor az adatok törlésére.
   email cím   ·      Érintett azonosítása ·      Kommunikáció biztosítása (pl.: honlapon keresztül történt kapcsolatfelvétel, szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, üzleti kapcsolattartás) ·      Szerződés létrehozása, teljesítése   Az üzleti kapcsolat megszűnéséről való tudomásszerzést követő 3 évvel kerül sor az adatok törlésére.
   tesztadatok ·      Érintettnek, az Érintett hátterének és körülményeinek a szerződés teljesítéséhez szükséges megismerése ·      Szerződés létrehozása, teljesítése Az üzleti kapcsolat megszűnéséről való tudomásszerzést követő 3 évvel kerül sor az adatok törlésére.

   Weboldalon történő regisztráció esetén a fentieken túl az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   Technikai adatok (pl. IP cím) ·      Érintett azonosítása ·      Szerződés létrehozása, teljesítése   Az üzleti kapcsolat megszűnéséről való tudomásszerzést követő 3 évvel kerül sor az adatok törlésére.
   cookie-k által tárolt adatok (munkamenet süti)   ·      a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükséges, többek között lehetővé teszik az Érintett által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. ·      Szerződés létrehozása, teljesítése   Az üzleti kapcsolat megszűnéséről való tudomásszerzést követő 3 évvel kerül sor az adatok törlésére.
   cookie-k által tárolt adatok (használatot támogató süti)   ·      lehetővé teszik, hogy a Weblap megjegyezze, hogy az Érintett milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, stb.) annak érdekében, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. ·      Hozzájárulás Társaságunk az adatokat a hozzájárulásnak az Érintett által történt visszavonásáig kezeli.  
   cookie-k által tárolt adatok (marketing célú süti)   ·      Az Érintetti tevékenységet elemző sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink Weblap használati szokásairól (pl.: az Érintett mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenet ideje, milyen hibaüzeneteket kapott, stb.) Ezek annak érdekében történnek, hogy a honlapunkat, ideértve azok funkcióit, illetve az azon elérhető szolgáltatásainkat Érintettek igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra. ·      Hozzájárulás Társaságunk az adatokat a hozzájárulásnak az Érintett által történt visszavonásáig kezeli.
   regisztráció időpontja   ·      annak beazonosítása, hogy a szolgáltatás nyújtás során melyik ÁSZF vonatkozik az Érintettre ·      Szerződés létrehozása, teljesítése   Az üzleti kapcsolat megszűnéséről való tudomásszerzést követő 3 hónappal kerül sor az adatok törlésére.

    

  2. Számlázási adatok

   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   regisztrációs adatok ·      számla kiállítása és megküldése ·      Jogi kötelezettség teljesítése Társaságunk az adatokat a számviteli törvényben foglalt határidő elteltéig (8 év) kezeli.  
   cím ·      számla kiállítása és megküldése ·      Jogi kötelezettség teljesítése Társaságunk az adatokat a számviteli törvényben foglalt határidő elteltéig (8 év) kezeli.

  3. Marketing

   A társaságunk által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan marketing célból az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   regisztrációs adatok ·      promóciók szervezése ·      szakmai hírlevél küldése ·      tájékoztatás termékekről, szolgáltatásokról, rendezvényekről   ·      Hozzájárulás Társaságunk az adatokat a hozzájárulásnak az Érintett által történt visszavonásáig (leiratkozás) kezeli.  
   regisztrációs adatok, helyadatok, belépési időpontok, marketing célú cookie-k által tárolt adatok ·      Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése ·      Hozzájárulás Társaságunk az adatokat a hozzájárulásnak az Érintett által történt visszavonásáig (leiratkozás) kezeli.  

    

  4. A www.korcylkinga.com weboldalra jelentkezők és regisztráltak adatai (A korcylkinga.com a Business Drive Hungary Kft tulajdonát képezi.)

   Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által üzemeltetett korcyl.kinga.com webshopra látogató és vásárló jelentkezése esetén kezelt személyes adatok köre az alábbi:
   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   név ·      Érintett beazonosítása, kapcsolattartás ·      Szerződés, webshop vásárlás esetén Társaságunk az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
   email cím ·      Érintett beazonosítása, kapcsolattartás ·      Szerződés, webshop vásárlás esetén
   telefonszám ·      Érintett beazonosítása, kapcsolattartás ·      Szerződés, webshop vásárlás esetén
   egyéb, vásárláshoz vagy fiók létrehozásáshoz szükséges adatok (név, cégnév, cím, emailcím, telefonszám, adószám…)
   ·      Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a weboldalra érkező vásárlási szándékát ki tudjuk elégíteni. Adott esetben a terméket ki tudjuk szállítani.
   ·      Szerződés, webshop vásárlás esetén

   A fent felsorolt adatok közül Társaságunk nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia az Érintettnek ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy a részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást

  5. Kapcsolattartói adatok

   A társaságunk által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült problémák megoldása céljából az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   üzleti partnerek kapcsolattartóinak neve, e-mail címe, telefonszáma, munkaköre ·      Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás megkönnyítése és a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából ·      Jogos érdek Társaságunk az adatokat a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nappal később törli.  

    

  6. Gamifikáció

   A társaságunk által nyújtott online Gamifikáció elnevezésű szolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   regisztrációs adatok ·      Felhasználó azonosítása ·      Szerződés létrehozása, teljesítése Valamennyi adat vonatkozásában az adatkezelés időtartama a regisztráció Érintett által igényelt törlésének időpontjától számított 30 napig.   Amennyiben egy Érintett legalább 3 hónapon keresztül inaktív és nem rendelkezik vagy rendelkezett aktív előfizetéssel, úgy a regisztrációt az utolsó belépéstől számított legkésőbb 180 nappal töröljük.   Amennyiben egy Érintett aktív előfizetése lejárt, a lejárat időpontjától számított legkésőbb 9 hónappal belül adatait töröljük. Az előfizetés a lejárat időpontjától számított legfeljebb 6 hónapig újraaktiválható.
   jelszó   ·      Felhasználó azonosítása ·      Csalás megelőzése ·      Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ·      Szerződés létrehozása, teljesítése  
   egyedi azonosításra szolgáló aktivációs kód   ·      Felhasználó azonosítása   ·      Szerződés létrehozása, teljesítése  
   regisztráció időpontja   ·      annak beazonosítása, hogy a szolgáltatás nyújtás során melyik ÁSZF vonatkozik a Felhasználóra ·      Szerződés létrehozása, teljesítése  
   felhasználói viselkedés adatok ·      a rendszer fejlesztése, hatékonyabbá tétele, hibák kiszűrése ·      Jogos érdek

    

  7. Kép- és videófelvételek

   Társaságunk székhelyén, telephelyein vagy fióktelepein, valamint bármely más a társaságunk által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek készülnek:
   gyűjtött adatok köre adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
   kép- és videófelvétel ·      társaságunk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése és a társaságunknál történő munkavállalás népszerűsítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videófelvételek, valamint személyes adatokat különösen társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon történő nyilvánosságra hozatala és a nyilvánosság felé történő közvetítése. ·      Hozzájárulás A személyes adatokat Társaságunk mindaddig kezeli, amíg azok az adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak. Az Érintett hozzájárulása visszavonását, illetve a kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Amennyiben kérik a felvételek törlését, azt haladéktalanul megtesszük saját adatbázisunkból, azonban az esetlegesen nyomtatásba került vagy közösségi médiában elhelyezett felvételek törlését az érintett közvetlenül az adott orgánumtól köteles kérni.


 4. Adatkezelésre jogosultak köre, adattovábbítás
  1. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
  2. Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkatársai, illetve társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei (a továbbiakban Adatfeldolgozók), abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Az Érintettek maguk is jogosultak a saját adataikhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.
  3. Az Adatfeldolgozókkal társaságunk adatfeldolgozói szerződést köt, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatok kerülnek továbbításra. Adatfeldolgozónak minősül minden külső szolgáltató pl.: IT fejlesztők, felhő szolgáltató, alvállalkozó, aki segít a szolgáltatás nyújtásában:
   1. László Péter Miklós  (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 35. fsz.2.; adószám: 56224494-1-42), – Technikai háttér biztosítása a szolgáltatás nyújtásához, adattárolás
   2. The Rocket Science Group, LLC https://mailchimp.com/ (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – hírlevél szolgáltatás.
   3. Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. ) – tárhely szolgáltatás
  4. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat adását követően kerül sor.
  5. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk: A Google LLC és tagvállalatai szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.
  6. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
 5. Adatok biztonsága
  1. A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
  2. Ezen túl társaságunk részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezik az általa kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra nézve kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz. Társaságunk az adatbázissal és a szerverén tárolt adatokkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megtesz, hogy az Érintettre vonatkozó információkat biztonságos környezetben tárolja.
 6. Incidens kezelés
  1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  2. Amint társaságunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.
 7. Jogérvényesítés
  1. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.
  2. Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő működik, akinek elérhetősége:
   Madarassy Ügyvédi Iroda, dr. Simon-Gresz Orsolya
   1117 Budapest, Váli utca 4. IV. em 2.
   06-1-786-2003
  3. Az Érintetteknek az alábbi jogai vannak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
   1. Hozzáférési jog: az Érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeli társaságunk, illetve azok kinek kerülnek átadásra, illetve az adatok honnan származnak.
   2. Helyesbítési jog: ha az Érintett adatai változnak, vagy rosszul kerültek rögzítésre, az Érintett kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
   3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben az Érintett kérheti, hogy a társaságunk által kezelt adatai törlésre kerüljenek.
   4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben az Érintett kérheti, hogy a társaságunk által kezelt adatai kezelése korlátozásra kerüljön.
   5. Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett a társaságunkhoz eljuttatott kérelmével kérheti adatai hordozását, amely szerint a jogszabályban meghatározott típusú adatokat társaságunk kiadja az Érintett részére, vagy ilyen külön kérés és felhatalmazás alapján közvetlenül adja át más, az Érintett által megjelölt szolgáltatónak. Társaságunk a kérelem elbírálása és teljesítése során a jogszabályban meghatározottak szerint jár el és egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet arról, hogy milyen intézkedéseket hozott.
   6. Hozzájárulás visszavonásához való jog: azon esetekben, amikor az adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor, az Érintettnek bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
   7. Tiltakozási jog: Amennyiben a fentiek alapján az Érintett valamely adatait társaságunk jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeli, az Érintett külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben. Tiltakozás esetén ezen személyes adatokat nem kezeljük tovább
   8. Panasz jog: amennyiben társaságunk adatkezelésével kapcsolatban jogsérelem érte az Érintettt, személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.
  4. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  5. Az érintett bírósághoz fordulhat:
   • a felvilágosítás megtagadása,
   • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
   • jogainak megsértése esetén, továbbá
   • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
  6. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.